KONTROLA KVALITETA

Kontrola kvaliteta se obavlja u sopstvenoj laboratoriji koja je akreditovana od strane nadležnih institucija. Raspolažemo sa najmodernijom opremom za kontrolu kvaliteta:

 1.  laboratorijske vage raznih opsega,
 2. uređaj za određivanje kinematičke viskoznosti,
 3. uređaj za određivanje tendencije penjanja,
 4. uređaj za određivanje tačke paljenja,
 5. aparat za određivanje tačke stinjavanja,
 6. aparat za određivanje tačke mržnjenja,
 7. uređaj za određivanje emulzionih karakteristika,
 8. aparatura za potenciometrijsku titraciju,
 9. atomski apsorpcioni spektrometar,
 10. aparatura za određivanje sadržaja vode u ulju,
 11. aparatura za određivanje zapreminske mase,
 12. termoregulisana sušnica,
 13. vodeno kupatilo,
 14. elektromagnetni mešač sa grejnom pločom,
 15. uređaj za određivanje rezervne alkalnosti,
 16. uređaj za određivanje sadržaja koksa,
 17. uređaj za određivanje pH- vrednosti.

Obučeno tehničko lice svakodevno vrši uzorkovanje i ispitivanje baznog ulja iz rezervoara baznih ulja, dnevnih rezervoara baznih ulja i iz agitera (blendera). Uzorak se uzima sa svih slojeva po površini (all-level simple) povlačenjem posude za uzorkovanje ravnomernom brzinom kroz sve slojeve tečnosti od dna do vrha u stakleni sud. Zapremina uzorka je 1l. Uzorak se prenosi u laboratoriju, izvrši se obeležavanje uzorka i homogenizacija putem elektromagnetne mešalice. Zatim se izvrši kompletno prebacivanje uzorka u aparaturu za određivanje u najkraćem mogućem periodu u kojem je uzorak homogen (najviš 20 min.). Ovako pripremljen uzorak je spreman za analizu fizičko – hemijskih karakteristika po standardnim metodama:

Redni brojKarakteristikaMetodaJedinica mere
1.IzgledVizuelna
2.Zapreminska masa na 15º CASTM D 1298kg ⁄ m³
3.Kinematička viskoznost na 40 ºCASTM D 445mm² ⁄s
4.Kinematička viskoznost na 100°CASTM D 445mm² ⁄s
5.Indeks viskoznostiASTM D 2270
6.Tačka paljenja ( COC )ASTM D 92° C
7.Tačka stinjavanjaASTM D 97° C
8.Penušanje na 24ºC i 93,5°CASTM D 892cm³
9.Totalni bazni broj (TBN )ASTM D 2896mg KOH⁄g
10.Neutralizacioni brojISO 6618mg KOH⁄g
11.Sadržaj vode i nečistoćaJUS B.H8. 150mg KOH⁄g
12.Emulzione karakteristikeASTM D 1401cm³
13.Sadržaj elemenata: Ca, Mg, ZnASTM D 4628-93%

Tehničko lice nakon ispitivanja rezultate evidentira u:

 1. „Svesku kontrole kvaliteta ulazne sirovine“
 2. „Svesku kontrole kvaliteta dnevnih rezervoara baznih ulja (DRBU)“
 3. „Sveske kontrole kvaliteta tehnoloških linija A i B“.

Rezultati dobijeni kontrolom kvaliteta ulazne sirovine se upoređuju sa rezultatima dobijenim od strane dobavljača i na taj način se utvrđuje ispravnost kvalitetnih karakteristika. Uzorci gotovih proizvoda zapremine 1l se čuvaju u vremenskom periodu od 6 meseci.

Istovremeno, raspolažemo i sa najmodernijom mobilnom opremom koju koristimo za brzu dijagnostiku ulja u eksploatacionim uslovima. Lubri senzor je elektronski merni instrument za ispitivanje fizičkih i elektrohemijskih promena kod legiranih i nelegiranih tečnih maziva sa mineralnom ili sintetičkom osnovom, koja se upotrebljavaju u industriji, vozilima (motorna, hipoidna, hidraulična itd.) i kod dizel goriva. Lubri senzorom je moguće registrovati glavne promene u ulju: oksidaciju, kiselost, čađ, vodu, antifriz, metalne čestice i sadržaj goriva. Uređaj daje kvalitativno stanje ulja mereći vrednosti dielektrične konstante poređenjem novog i upotrebljenog ulja, ali uzorci moraju biti istog kvalitetnog nivoa, viskozne gradacije i da potiču od istog proizvođača. Dielektrična konstanta se povećava ili smanjuje u zavisnosti od relativne koncentracije prisutnih kontaminanata u ulju.